× ผู้ดูแลระบบ
สลิปเงินเดือนสลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร.0-4249-1247 โทรสาร.0-4249-1345
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี รายงานสถิติการให้บริการ 0 ครั้ง
Version 2020.1 /1 Jan 2020